Løvenstad FK

God differensiering NFF - LFK

God differensiering NFF - LFK
God differensiering NFF - LFK
 1. Klubborganisering for god differensiering.
 2. Differensier gjennom frivillig trening og spillernes motivasjon.
 3. Differensiering i kampen.  
 4. Differensiering i økta.
1. Klubborganisering for god differensiering
Det er flere forutsetninger som må ligge til grunn for at vi skal lykkes med god differensiering. Vi må ha nok plass og vi må åpne dørene mellom de små lagscellene i klubben. Derfor må klubben være ”sjef” og tilrettelegge det følgende:
a) Hvor mye plass har vi tilgjengelig for fotballaktivitet?
- Ta deg en tur ned på banen når en eller to lag trener på banen samtidig! Du vil se at masse av areal ligger der brakk                                                                                                                  
- Hvor mange lag kan trene på en bane - samtidig? Ta en test og du vil bli overrasket!
 b) La hele årskull trene sammen! Løvenstad FK: alle lag samme årskull trener samtidig:
Når dere har ”ryddet vei” for mer plass til fotballtrening er steg 2 å se på hvem som skal trene samtidig. La oss se på fordelene ved å la hele årstrinn trene samtidig:
- Alle på årstrinnet blir kjent med hverandre som kamerater, medspillere og motstandere.
- De kjenner hverandre på banen og dermed også i skolegården! Kanskje den viktigste gevinsten?
- Kanskje går de på ulike skoler, men skal gå sammen på ungdomstrinnet. Du treffer klubbkameraten din i ny klasse! Noe nytt og skremmende blir med ett veldig greit.
 Dette gir muligheter for bedre økter og kompetanseoverføring. Læregutt, svenn og mester er lik mesterlære på trenersida! Mesterlære er å lære av andre med kunnskap du ikke har - sammen i praksis!
- Den samme gevinsten får du blant spillerne. Du kan tilrettelegge for differensierte treninger ut ifra ferdighetsnivå og modning. En oppdager at det faktisk er en spiller som er bedre! Denne oppdagelsen og senere erkjennelsen er viktig for spiller og ikke minst foreldre og foresatte! Den fotballfaglige differensieringa kommer vi tilbake til.
Overgangen fra 5èr til 7èr og 7èr til 11èr har også større forutsetninger for å gå bedre ved en slik årskullsorganisering. Spillerne har over tid:
 • Trent med spillere de nå blir lagkamerater med
 • Trent med de ”nye” trenerne
 • Er således vant til lynnet, organiseringa og øvelsene til trenerne
 • Er trygg i miljøet - hvordan vi har det sammen!
 • Trent med klubben og ikke lagcella
 c) Treninger sammen med årskull over og under
Mange klubber har ikke så mange spillere på hvert årstrinn. Da vil en få samme gevinsten som nevnt tidligere ved å samarbeide over og under ”eget årstrinn”.
De som er mange bør allikevel gjennomføre treninger med lagene over og under. Har en gjort det noen ganger - med stram organisering - kan fint 100 unger trene samtidig!
Gevinsten er formidabel:                                                                                                                       - Mesterlære er undervurdert. De lærer mer av hverandre enn vi tror!
- Her vil en finne mange spillere på likt ferdighets- og modningsnivå som gjør det lettere å differensiere.
- På sikt er vi avhengige av kull under og over både for å få til gode treningsmiljø og ha tilbud til de som skal kombinere fotballen videre med skolekorpset og sjakk!
- Spillerne kjenner alle mht. hospiteringsordninger i klubben.
- Spillerne kjenner hele skolegården!
- Og klubben er noe mye mer enn klassekameratene! 
 2. Differensiering gjennom frivillig trening og spillernes motivasjon
Noen av spillerne våre ønsker aktivitet hele tida. Noen litt mindre og andre en trening i uka pluss kamp. Sånn skal det være! Utgangspunktet er at gode opplevelser på trening og i kamp gir økt motivasjon og mer lyst til å spille. Vi må følgelig tilrettelegge for dette gjennom tilbud i ukene, månedene og året igjennom basert på       frivillighet og motivasjon. Her er noen forslag:                                                                                                                                                          - ”På tvers av årskull- trening”. En gang i uka møtes vi her. Kanskje med ett tema i en måned - pluss smålagsspill.
- Utvid sesongen! Norge er av de land i verden som har kortest sesong. Er det noen grunn til det? Start utetreninga når snøen har gått og til snøen tar oss? De som driver med langrenn, hockey, bandy, håndball etc. er med på det. Suverent det. Sikkert ikke dumt at en fotballspiller har kjent blodsmaken på skitreninga! Men fotballtreninga består i frivillighetens og motivasjonens tegn!
- Gjennomfør lørdagstrening - på tvers av lagsgrensene - når allikevel banen ligger der ledig!
- Sett i gang ”Rett etter - skolen - trening/-turnering”.
- Legg opp til ” Fritt for alle - aktivitet” på søndags formiddag eller - ettermiddag.
- Kanskje en har faste tider hver dag - eller noen dager i uka der 1/4 av banen er fri for organisert trening?
- Og ikke minst - samarbeid med SFO - gjør den om helt elle delvis til Fotball- Fritids - Ordning.
3) Differensiering i kampen.
Her kommer noen forutsetninger for at kampen skal bli ukas høydepunkt:
Spillerne skal spille mye når kampen er i gang! Det er åpenbart mest morsomt å spille kontra å se kampen fra sidelinja:
 • Meld på flere lag på årstrinnet
 • Lån spillere fra de andre lagene på samme årstrinnet
 • Lån spillere over og under årstrinnet. Men kun over om du ikke har nok spillere sjøl eller om dere strever med å oppnå jevnbyrdighet i kampene!
 • Om dere ikke lykkes med å få nok spillere til et lag, ta bota! Det er mye bedre enn at spillerne dine sitter størsteparten av tida på sidelinja
- Lag jevnbyrdige lag. Bland lagene godt mht. ferdighetsnivå, modning og motivasjon. Bytt på lagsammensetning fra ett år til ett annet. Da blir flere spillere og foreldre/foresatte bedre kjent med hverandre. En øker sjansene for at alle vinner og taper like mye!
- Er noen av spillerne i årsklassen kommet ekstra langt? Meld på et lag i årsklassen over slik at en møter motstand! Ruller på spillerne etter kriteriene oppførsel, innsats, ferdighetsnivå, modning og motivasjon. En viktig forutsetning er at disse spillerne ALLTID er med på ”sitt” årsklasselag. Hvis ikke vil dette laget forvitre og armes ut.
 - Så til kampledelse i kampen. Hvilke virkemidler har du her for å optimalisere opplevelsene til spilleren og laget ditt. ”Alle skal spille like mye” er utgangspunktet. Men det krever ikke kunnskap - kun ei stoppeklokke. Den er grei, men som trener har du langt flere strenger å spille på;
 • Kjenn spillerne dine! Hvor på banen er spillerne tryggest?
 • Keeper, i det bakre leddet, sentralt eller foran
 • På høyre eller venstre side?
 • Det minst komplekse er bakerst eller mot en langside; da har spilleren stort sett rommet foran eller og inn i banen å forholde seg til.
 • Det mest komplekse er sentralt på banen, da må en forholde seg til rom bak, foran og til siden. Her kan en ut ifra forutsetninger gi spillerne ulike utfordringer!
 • Bytter du ei hel rekke - eksempel 4 stykker - er rekka sammensatt av ulike typer som gir trygghet for alle.
- Er laget ditt mye bedre enn motstanderlaget kan du;
 • Flytte den venstrebeinte over på høyresida
 • La han som liker seg i den bakre rekka spille sentralt på banen
- Har motstanderlaget ei rekke som er bedre enn den andre - det skjer ofte - snu litt på din opprinnelige ”plan”.
- Er det en spiller som er strålende på motstanderlaget, har ikke du en som gjør at han eller hun møter jevnbyrdighet?
 Det vi indikerer her er at kampledelser er noe langt mer enn stoppeklokka! Om vi lagledere er våkne kan vi i stor grad påvirke kampbildet mot jevnbyrdighet. Dog krever det forberedelser:
 • i forkant av seriestart når en setter lagene sammen,
 • i inngangen til kampen og
 • under kampen
Har vi tatt helt av nå? Nei da! Vi prøver bare å gi råd for flere og enda bedre opplevelser på banen.
4) Differensiering i økta
En viktig presisering. Differensiering, dvs. å tilrettelegge i forhold til ønske, modning og forutsetninger gjelder både oppover og nedover. Det er altså like viktig å tilrettelegge for riktig fotballaktivitet for de som ikke har kommet så langt som de som har kommet lengre opp i ”gardintrappa”!
La oss starte med det viktigste - smålagsspillet.
 a) ”Tilrettelagt smålagsspill”.
I smålagsspill ligger det masser muligheter for differensiering. Femmerfotballen for de aller minste blir for kompleks. 2 mot 2 og 3 mot 3 er en ideell smålagsform for nybegynneren. Ønsker du å gjøre det enda mer oversiktig for noen eller alle spillerne dine:
- lar du en voksentrener være med på hvert sitt lag, Treneren vil gjøre sitt til at alle blir involvert og at angrepene varer ”litt” lenge.
- lar en av spillerne som har kommet lengst være ”joker”, dvs. at han eller hun alltid er med på det laget som er i angrep. Da vil det angripende lag alltid være i overtall. La jokeroppgaven rullere.
- Spill i tillegg masser av 1: 1 spill og overtallspill! 2: 1, 3: 2 og 4: 3 med keepere.                   Inntrykket fra feltet er at vi fortsatt spiller med for mange spillere på hvert lag blant både de som ligger langt nede på ferdighetskalaen og de som har kommet et par steg videre.
Størrelsen på banen kan vi også tilrettelegge i forhold til ferdighetsnivået. 
b) Hvem spiller med hvem på treninga blir da det neste spørsmålet?
Husk her at forutsetningene allerede er gitt med jevnbyrdige lag innad i kampene. I øktene bør vi variere hvem som spiller sammen og mot hverandre. Alle spillere bør ha en passe blanding mellom mestring og utfordringer.
Som en pekesnor over en hel sesong skal dine gutter og/eller jenter 1/3 av tida spille sammen og mot de som er kommet lengre enn seg sjøl, 1/3 av tida spille sammen og mot de en er jevnbyrdige med og 1/3 av tida med og mot de en sjøl er bedre enn.
På ei og samme økt kan en spille sammen og mot dem som er på tilnærmet samme ferdighetsnivå og avslutte økta med spill der lagene innad består av spillere med ulikt ferdighetsnivå, men med jevnbyrdighet i forhold til motstanderlaget.
Komplisert! Nei, kjenner du spillerne dine er dette en smal sak. Det viktige er ikke å differensiere smålagsspill likt etter mestringsnivå hver gang. Eller for å si det på en annen måte; permanente løsninger på differensiering er seleksjon! 
 c) Tilpass smålagsspillet slik at det stimulerer til læring.
Ofte tror vi at det er trenerens instruksjon som gir læringsresultatet. Det er det i mindre grad. Det er faktisk spillernes læringsaktivitet som i størst grad gir læringseffekten. Ut ifra ferdighetsnivå kan en også tilpasse smålagsspillet med spesielle betingelser slik at læringen skjer i spillet, nærmest skjult. Her noen eksempler:
Spillerne er fæle å klumpe seg sammen og banen bredde og dybde benyttes i liten grad. Skal du da rope og skrike etter bredde eller:
- Spille 4 mot 4 med fire mål, to på hver side av kortlinjene, eller
- Spille 4 mot 4 med godkjent mål når den legger den død på kortlinja, eller
- Spille 4 mot 4 med godkjent mål når pasningen slås på spiller inn i sone på kortlinja
Her har vi betinget sjølve aktiviteten, slik at det lønner seg å benytte områder - ofte vekk fra ”ballområdet” for å lykkes. Oppgaven i spillet styrer valgene og dermed også god skjult læring.
I selve smålagsspillet er mulighetene for å legge inn betingelser uendelig. Utfordringen er å treffe de riktige.
 d) Differensiering når vi øver sammen med kameratene i grupper.
Det hender at aktiviteten i ei økt ikke flyter så godt som intensjonen var på tegnebrettet kvelden før. Så faller spillernes konsentrasjon, det blir rør og trenerens stemme øker proporsjonalt med aktivitetsnivået:
Høyst sannsynlig er det noe med vanskelighetsgrad og gruppesammensetning som ikke stemmer. Og det er trenerens og ikke spillerens ansvar. Jobber vi eksempelvis i firkanter med pasningsmomenter må vi tilpasse vanskelighetsgrad etter nivå;
- ”Gjennom fiendeland”, 4 mot 1, ingen berøringsbegrensninger og god plass er lettere enn                               - 5 mot 2, 3 mot 1 eller 4 mot 2, evt. med 3 touch
Putter en i tillegg en spiller som ikke har kommet langt sammen med noen som har kommet langt i en 5 mot 2 organisering, ja da har du garantert tilrettelagt særs dårlig aktivitet for den poden! - og resten av gruppa.                                                                                                                                                               Det samme gjelder når vi eksempelvis trener 1 mot 1 situasjoner med avslutninger mot mål..
Hvem ”parrer” vi sammen? I utgangspunktet de spillerne som ligger på likt ferdighetsnivå. Noen ganger litt over og litt under, men ”tilfeldig parring” er sjelden gunstig! ”Inndeling til 4 er ut!” 
 e) Differensiering når vi vekselvis skal terpe og være i spillsituasjonen.
Innimellom terper vi for å få til innsidepasningen eller det loddrette vristsparket. Igjen handler det om å fange spillerens oppmerksomhet og trigge kvalitet gjennom aktiviteten. Er vi ikke dyktige på øvelsesbildet - bruk mesterlæra rått.
I gruppa her du helt sikkert spillere som har kommet langt! Ellers er en god utførelse den beste feedbacken en spiller kan få! Ballen suste i mål!
Nybegynneren må få lov til;                                                                                                                              - å skyte på en ball som ligger stille                                                                                                                - ha god tid på tilløpet på en ball som kommer rullende mot                                                                                    - få den på godfoten 
Mens de som mestrer dette må få :                                                                                                                               - ballen fra siden der godfoten er - ballen fra motsatt side - og få gradvis på dårligere tid
 I tillegg må vi tilrettelegge aktivitetene slik at det føles meningsfullt for utøveren og at det er meningsfullt for læring. Et eksempel til; Vi jobber med pasnings- og skuddfinta. Vi har selvsagt flest høyrebeinte spillere, men alle kan jo ikke spille på høyresida eller komme i situasjoner der en lett kommer til med høyreslegga;
- Jobb med pasnings- og skuddfinta fra v. bein til h. bein - for så å avslutte
- Sett spillerne så i en venstresideposisjon - finta - skjær inn høyre og avslutt
- Så med motstand - fra venstre side: hvordan få flest mulige avslutninger med høyre?
 Budskapet her er; terping og gjentakelser må til - men sett det raskt inn i tilpassede spillsituasjoner så reportuaret får utfordringer.
LES HELE ARTIKKELSERIEN OM DIFFERENSIERING
Klubb og trener hånd i hånd
21.10.2008
Øyvind Larsen og Anders Jacobsen, NFF,  mener god klubborganisering må til for å gi et godt differensiert treningstilbud.
 
SAMARBEID TIL BESTE FOR SPILLERNE: En godt organisert klubb med god kontakt med og mellom trenere, er bedre rustet til å kunne gi et tilbud tilpasset den enkelte spillers ferdigheter og motivasjon.
 For NFF er alle spillere like mye verdt. Likhet og likeverd betyr ikke at alle skal være like, men en erkjennelse av at vi er forskjellige og at det bør tilrettelegges med ulike utfordringer i forhold til spillernes ønske, modning og forutsetninger. Differensiering er egentlig forskjellsbehandling av spillere - men i positiv forstand!
Her kommer virkemidlene til å få til god differensiering i klubben din. Vi har delt virkemidlene inn i fire hovedbolker:
Gjennom fire artikler vil vi poengtere og eksemplifisere at god differensiering er gjensidig avhengig av klubborganisering og den gode treneren på feltet.
Len deg tilbake - les og reflekter over - hva din klubb og du som trener kan ta med deg videre til dine spilleres hverdag! Her kommer den første artikkelen.   
 1. Klubborganisering for god differensiering. http://www.fotball.no/t2.aspx?p=51833&cat=51833&x=1&a=236747
 2. Differensier gjennom frivillig trening og spillernes motivasjon. http://www.fotball.no/t2.aspx?p=51833&cat=51833&x=1&a=236825
 3. Differensiering i kampen.   http://www.fotball.no/t2.aspx?p=51833&cat=51833&x=1&a=236910
 4. Differensiering i økta.   http://www.fotball.no/t2.aspx?p=51833&cat=51833&x=1&a=236971
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift